Документи

                   Регуляторні акти Гродзівської сільської ради

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

 

рішення Гродзівської сільської  ради « Про місцеві податки і збори »

 

 

 

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднено проект рішення Гродзівської сільської ради «Про місцеві податки і збори» на сайті grodzevo_silskarada@mail.ua    та на дошці оголошень сільської ради з аналізом його регуляторного впливу.

 

 З текстом проекту рішення та аналізом регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Гродзівської сільської ради.

 

 Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються виконавчим комітетом Гродзівської сільської ради протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: вул. Незалежності ,1, с. Гродзеве Уманського району Черкаської області.

 

 

 

 

Сільський голова: _____________ П.І.Новіцький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


                                              ГРОДЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА                   

                     20350 с. Гродзеве Уманський район Черкаська область тел.9-24-31

           E-mail: grodzevo_silskarada@mail.ua        Код ЄДРПОУ 26261554

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Гродзівської сільської ради

«Про місцеві податки і збори»

            Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради  «Про місцеві податки і збори» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати  

шляхом регулювання господарських відносин.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори» з додатками до цього рішення.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Рішення по місцевих податках на 2016 рік Гродзівською сільською радою приймались без проходження процедури регуляторного акту, так як відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» установлено, що в 2016 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік не застосовуються вимоги, встановлені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України та Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Таким чином з 01.01.2017 р. сплата місцевих податків та зборів повинна здійснюватися відповідно до рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори», яке має бути прийняте із застосуванням вимог, встановлених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".  

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

2. Цілі регулювання.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
- визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території  сільської  ради;
- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади села;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні сільського бюджету.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів

досягнення зазначених цілей

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів. Передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.
Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету села.

4. Механізм розв'язання проблеми

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільської ради місцеві податки та збори, їх ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.            

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі

прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та зборів.
        Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

        Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів.

6. Аналіз вигод та витрат

 Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акта

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіально громаду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сф

вплСфера

впл впливу

Виг  Заходи

Ви     Витрати

Для  Територіальної

громади

На Надходження до сільського бюджету,

      своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою села

Від  Відсутні

Органи місцевого самоврядування

Чітке встановлення ставок місцевих податків та зборів;

 

Про  Процедура розробки

Роз  та прийняття

 Рег  регуляторного акта

 

Фізичні та юридичні особи

Пр      Прозорість дій місцевих органів влади

Вит Витрати пов’язані,

пов'   зі сплатою податку

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території села та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.           

8. Показники результативності регуляторного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акту:

Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники місцевих податків та зборів.

            Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.

            Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.

          Відстеження результативності здійснюватимуться на основі офіційних даних Уманської ОДПІ, фінансового управління Уманської райдержадміністрації.

  

     Сільський голова                           П.І.Новіцький

 

 
 


                                             ГРОДЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА                   

                     20350 с. Гродзеве Уманський район Черкаська область тел.9-24-31

           E-mail: grodzevo_silskarada@mail.ua        Код ЄДРПОУ 26261554

 

 

Експертний висновок

постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва щодо регуляторного впливу  проекту рішення Гродзівської сільської ради регуляторного акту

                                   «Про місцеві податки і збори»

 

  Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, керуючись статтями 4, 8, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Гродзівської сільської ради «Про місцеві податки і збори» та встановила наступне. Запропонованим проектом передбачено встановлення таких місцевих податків:

1) податок на майно, який складається з :

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.)3 плати за землю;

2) єдиного податку;

Місцеві збори:

1) збір за місця для паркування транспортних засобів;

2) туристичний збір;

  Зазначений проект рішення був розроблений з метою забезпечення сталого соціально  -економічного розвитку територіальної громади, запобігання втратам сільського бюджету. 

Розробником регуляторного акту є виконавчий комітет Гродзівської сільської ради. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», Земельного та Податкового кодексів України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. №909-УІІІ.

   Затвердження ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, податку на майно в тому числі: транспортного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Гродзівської сільської ради; єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку Гродзівської сільської ради.

 

1.Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

   Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія визначає наступне. Ситуація яка вплинула на необхідність його розробки свідчить про необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми.

  У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2016 року Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 №909-VIII, відповідно до Податкового кодексу України, відносини, що вини­кають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України та відповідно до статті 12 цього Кодексу передбачено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів на певній території, в межах визначених повноважень, приймають сільські, селищні, міські ради.

  Затвердження ставок податків передбачених проектом рішення  Гродзівської сільської ради «Про місцеві податки і збори» дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку територіальної громади села Гродзеве.

   У період публічного обговорення змісту проекту рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори»  10 червня 2016 року надійшло 20 пропозицій, а саме від одноосібних господарств села Гродзеве Уманського району Черкаської області.

Усі пропозиції опрацьовані розробником.

1. Пропозиція від одноосібних господарств села Гродзеве Уманського району Черкаської області до проекту рішення «Про місцеві податки і збори» ,щодо зменшення ставки податку за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості ) земельними частками (паями)  з 0,8% до о,5 % врахована. Це дасть можливість стимулювати суб’єктів господарювання даних земельних ділянок які знаходяться  в адмінмежах Гродзівської сільської  ради (пункту 3,  проекту рішення).

 Також розробником проекту рішення та аналізу регуляторного впливу були приведені зазначені вище документи у відповідність до  пункту 12.1.4. статті 12 Податкового кодексу України. Так пункт  3  проекту рішення Гродзівської сільської ради «Про місцеві податки» було викладено в новій редакції, а саме:

1) Викласти пункт 3 рішення сільської ради від 28 січня 2016 року № 3-1/УІІ «Про місцеві податки і збори»,та викласти його в новій редакції:

 

 

 

№ п/п

Об`єкти оподаткування

Ставка податку

1

Землі ріллі, сіножатей, пасовищ

0,25 %

2

Землі багаторічних насаджень

0,25%

3

Земельні ділянки, зайнятим житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно- будівельними, дачно- будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садловими і дачними будинками фізичних осіб

0,03 %

4

Земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

0,5%

     
     
     

5

Земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

0,25%

6

7

Землі сільськогосподарських угідь

Земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які є не є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

0,25 %

0,25%

7

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні субєктів господарювання (крім державної , та комунальної форми власності)

5 %

     
 

8

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту нормативно грошову оцінку яких не проведено

3% від їх нормативної грошової оцінки по області.

 

 

Також назви додатків до проекту рішення були приведені до вимог податкового кодексу України. Зазначені зміни не вплинули на розміри ставок місцевих податків та не потребують додаткового обговорення.

      Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

  Крім того, проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

  В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік (рішення сільської ради від 25.12.2015 № 13, строк підготовки на І півріччя. Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Гродзівської сільської  ради регуляторного акту «Про місцеві податки і збори», проект рішення Гродзівської сільської  ради «Про місцеві податки і збори», аналіз регуляторного впливу проекту рішення Гродзівської сільської  ради «Про місцеві податки ізбори» розміщено 16.06.2016 року на офіційному веб-сайті Гродзівської  ради в мережі Інтернет:( grodzevo_silskarada@mail.ua   ) та повідомлення про оприлюднення проекту  рішення Гродзівської сільської  ради регуляторного акту «Про місцеві податки і збори» з метою отримання зауважень та пропозицій оприлюднено на дошці оголошень сільської ради.

   Проведено громадські слухання для одержання пропозицій та коментарів від громадськості.

  Крім того проект рішення Гродзівської сільської ради «Про місцеві податки і збори », було обговорено з власниками  одноосібних господарств 10.06.2016 року.

Таким чином, проект регуляторного акту – проект рішення Гродзівської сільської ради «Про місцеві податки і збори» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки. ради в мережі Інтернет:( grodzevo_silskarada@mail.ua

 

 

Таким чином, проект регуляторного акту –

 

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. №909-VIII, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів на власній території.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Гродзівської сільської ради «Про місцеві податки і збори» було підготовлено до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

Регуляторний акт спрямований на однозначне тлумачення відомостей, що містяться в рішенні, оскільки має вплив на визначення розміру ставки земельного податку. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.  Запропонований регуляторний акт має вплив на суб’єктів господарювання,  на території Гродзівської сільської  ради.

Регуляторний акт забезпечує:

- отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо встановлення ставок оподаткування;

- проведення моніторингу ставок оподаткування на території Гродзівської сільської ради;

- інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування виконувати встановлені вимоги тому, що:

- положення даного акту прості;

- чітко врегульовані права та обов’язки суб’єктів, на яких поширюється вказаний акт;

Єдиним законодавчо визначеним шляхом розв’язання викладеної проблеми є державне регулювання відносин, визначене Податковим кодексом України.

 

Регулювання впливає на інтереси кожного з трьох учасників регуляторного процесу: територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування:

 

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Територіальна громада села

Спрямування коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку села

Додаткових витрат немає.

Обов’язкові платежі податкового характеру

Суб’єкти господарювання

Забезпечить прозорий механізм справляння плати за землю для фізичних осіб

Обов’язкові платежі податкового характеру

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до місцевого бюджету

Витрати на підготовку та оприлюднення цього регуляторного акту

 

   Основною метою прийняття цього регуляторного акту є встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, транспортного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставок земельного податку, визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Гродзівської сільської ради, єдиного податку для фізичних осіб – підприємців першої – другої груп та отримання до сільського бюджету додаткових надходжень.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- альтернативою може бути неприйняття рішення про встановлення місцевих податків, однак це спричинить втрати доходної частини сільського бюджету, тому інші способи запровадження місцевих податків, на території  Гродзівської сільської ради, які б дали можливість досягнути визначених цілей, крім прийняття відповідного рішення,  відсутні.

Дія ухваленого регуляторного акту забезпечить оперативне реагування на результати його впровадження, сприятиме подальшому розвитку підприємництва на території сільської ради, стабільним  надходженням до сілського бюджету місцевих податків та зборів.

   Проект регуляторного акту доведений до відома суб’єктам господарювання через офіційний веб-сайт Гродзівської сільської ради в мережі Інтернет : grodzevo_silskarada@mail.ua   .

 Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування.

При змінах у чинному законодавстві України та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акту, якщо такі впливатимуть на його дію, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Гродзівської сілської ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння місцевих податків, відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

В разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього також будуть вноситися необхідні зміни та доповнення.

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є:

 - динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків);

- обсяги надходжень відповідних місцевих податків до сільського бюджету;

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з рішенням. Для зацікавлених осіб Гродзівської сільської ради такими джерелами інформації є:

- офіційний  веб-сайт  Гродзівської сільської  ради:  grodzevo_silskarada@mail.ua  

Таким чином, проект регуляторного акту – проект рішення Гродзівської сільської ради «Про місцеві податки і збори» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Узагальнений висновок

          

Проаналізувавши проект регуляторного акту та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори», аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            

Голова постійної комісії                                         Т.Ю.Огородник              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <

 

 

 

 

                                         ГРОДЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА                   

                     20350 с. Гродзеве Уманський район Черкаська область тел.9-24-31

           E-mail: grodzevo_silskarada@mail.ua     Код ЄДРПОУ 26261554

 

                                                                      ПРОЕКТ   Р I Ш Е Н Н Я       

   

«Про місцеві податки i збори»

 

   Відповідно до частини 1 статті 59 та  пункту 2статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,   Закону України  ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” від 24.12.2015р. №909-УІІІ, сільська рада  вирішила:   

                     

1.Внести зміни до пункту 3  рішення сільської ради від 28.01.2016 р.

№3-1/УІІ «Про місцеві податки і збори», та викласти його в новій редакції:

 

1)  податок на майно,

     який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиного  податку;

місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

2)  туристичний  збір;

 

          2.Встановити з 01 січня 2017 року  ставки місцевих податків і зборів:

1)  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

 

 

0,5 відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) 

 

 

 

 

2) транспортний податок :

 

 для легкових автомобілів   з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного року) і мають об’єм                                                        циліндрів двигуна понад 3000 куб. см

 

3) плата за землю

- податок за земельні ділянки, зайняті житловим

фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно – будівельними, дачно – будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб

 

- податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 

- ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які є не є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 

- для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

 

 

для багаторічних насаджень

0,05 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового)

року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

 

 

 

 

 

   0,03 відсотки від їх нормативної грошової оцінки

 

 

 

 

 

 

 

0,5 відсотки від їх

нормативної грошової оцінки

 

0,25 відсотки від їх

нормативної грошової оцінки

 

 

 

0,25 відсотки від їх

нормативної грошової оцінки

 

0,25 відсотки від їх

нормативної грошової оцінки

 

 

 

- податок за інші земельні ділянки нормативну

грошову оцінку яких проведено

 

 

 - податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної

 форми власності)

 

- податок на земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

 

 

0,25 відсотки від їх

нормативної грошової

оцінки

 

5 відсотки від їх

нормативної грошової оцінки

 

3 відсотки від їх

нормативної грошової оцінки по області

 

 

 

 

 

4) єдиний податок  для фізичних осіб – підприємців

для першої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 1)

 

для другої групи платників єдиного податку

 

 

 

(згідно з додатком 2)

 

у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України

 

2 відсотки доходу

 

- у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

4 відсотки доходу

- для  фізичних осіб- підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

 

4 відсотки доходу

3)  збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового (звітного року) за кожний день

Провадження діяльності із забезпечення

 

 

 паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

4) туристичний  збір                                     

 

 

0,5 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

     

         

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, голова комісії (Огородник Т.Ю.) та постійні комісії сільської ради.

 

 

 

   Сільський голова                                              П.І.Новіцький